Search

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2004-02-19
Upplaga 1
Antal sidor 32
ISBN 9789121205693
Kategori(er) Komvux
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Lieber Deutsch är ett läromedel i tyska för steg 1-5. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer
Utmärkande drag
- Heltäckande kursläromedel för tyska 1-5
- Ger effektiv träning av produktiva och interaktiva färdigheter
- Lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig!
Lieber Deutsch 1 och 2
Steg 1-2
Lieber Deutsch betonar kommunikation i vardagliga situationer, kontinuerlig repetition för att befästa kunskaperna och har övningar som syftar till att uppnå stor elevaktivitet. Lieber Deutsch är lekfullt uppbyggd och ger mycket omväxling genom bl.a. spel, musik och projektarbeten. Dessutom innehåller materialet extra övningar, färdiga prov och läxförhör. Detta underlättar planeringsarbetet och sparar mycket tid. Lieber Deutsch har en tydlig struktur och luftig layout och är enkel att arbeta med.
Introduktion
Lieber Deutsch 1 och Lieber Deutsch 2 innehåller 7 respektive 6 tematiskt indelade etapper som var och en inleds med en introduktion, Intro.
Texter
I varje etapp finns två eller flera texter, skrivna på modern och lättbegriplig tyska. Ett funktionellt och engagerande innehåll uppmuntrar eleven att börja använda språket direkt. Vardagliga dialoger ger många tillfällen till framför allt muntlig träning och till att befästa vanliga ord och fraser.
Övningar
Efter texterna följer rubriken Textarbeit. Här finns vanligen flera uppgifter med text- och ordarbete. Därefter fördjupas övningarna mot att träna olika färdigheter, främst muntlig och skriftlig kommunikation, Sprich mal och Schreib mal. Övningarna har fokus på för eleven användbara situationer. Dessutom finns rikligt med hörövningar, Hör mal, kopplade till etappens tema.
Resonerande grammatik
Grammatiken, Rund um die Sprache, inleds vanligen med frågor av resonerande karaktär. Syftet är att underlätta förståelse och inlärning av grammatiska moment.
Kontinuerlig repetition
I avsnittet Weißt du noch? repeteras grammatik, vokabulär, samt muntlig och skriftlig färdighet för att befästa kunskaperna på djupet.
Självvärdering
Varje etapp avslutas med en checklista, Jag kan. Där checkar eleven av vad han/hon har lärt sig i kapitlet. Detta hjälper eleven att bedöma sina egna färdigheter och ger god vägledning om hur språkinlärningen fortskrider.
Projekt/Musik
I varje etapp ges förslag på projektarbeten med anknytning till temat Projekt.
Eleverna får genom Lieber Deutsch bekanta sig med tyskspråkig musik och olika artister. I Lieber Deutsch 1 finns dessutom ett antal sånger vars syfte är att hjälpa till att befästa olika fraser och grammatiska moment.
Realia/Landeskunde
Realia får stort utrymme i materialet. I Lieber Deutsch 1 läser eleverna om staden Berlin och får följa med på en resa genom Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein. I hörövningarna möter de inslag om tyskspråkiga kända personer och historiskt betydelsefulla händelser.
I Lieber Deutsch 2 finns realiatexter i varje etapp. De behandlar olika företeelser i de tysktalande länderna, t.ex. olika evenemang, produkter och nationalsporter, men även vetenskapsmän och semestermål.
Ord och fraser
Ordlista och frasbank finns i slutet av boken. Frasbanken fungerar som en resurs för muntlig och skriftlig kommunikation, t.ex. vid dialoger.
Lärarhandledning/lärar-cd
Lärarhandledningarna innehåller bl.a.
- texter till hörövningar och hörtester
- extra övningar i grammatik
- kopieringsunderlag till flera olika spel
- läxförhör (med ord och fraser) till varje text
- jag kan-tester till varje etapp (att använda som självtest eller som ren repetition)
- prov till varje etapp som testar samtliga färdigheter (läsa, skriva, höra och tala) och ord, fraser och grammatik
Lärar-cd-skivorna innehåller bl.a. samtliga texter, uttalsövningar, hörövningar, hörtester till varje etapp och musik.
Lärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.
Studievägledning för 2 och 3
Materialet är indelat i sex teman som stämmer överens med teman som finns i läromedlen Lieber Deutsch 2 och 3 och i varje tema ges lektionsförslag till mellan 6-10 lektioner. Lektionsförslagen är detaljerade och du får mängder med tips om hur undervisningen kan läggas upp. Till varje tema finns kopieringsunderlag och Kunskapskontroller. I arbetet förutsetts att eleverna har tillgång till Lieber Deutsch 2 och 3, samt att läraren har lärar-cd-skivorna och lärarhandledningarna till respektive bok. Materialet ligger tryckt som pdf-fil på en cd-rom. Du kan enkelt skriva ut det och sätta i en pärm.
Lieber Deutsch 3
Steg 3
Lieber Deutsch 3 är avsedd för steg 3 i tyska för gymnasieskolan och vuxenutbildning. Liksom i Lieber Deutsch 1 och 2 finns:
- tematiskt indelade kapitel som inleds med en introduktion
- två eller flera texter i varje kapitel
- frågor till texterna och vokabulärövningar
- fördjupande träning av elevens skrivförmåga, muntliga förmåga och hörförståelse
- en jag kan-lista där eleverna kan se efter vad de lärt sig
- projektarbeten på blå sidor
Dessutom finns i Lieber Deutsch 3:
Zur Diskussion
Till texterna finns också diskussionsfrågor. Eleverna stimuleras att samtala kring olika ämnen som de läser om.
Im Fokus
Särskilt användbara och vardagliga ord och fraser övas i varje kapitel. Eleven utökar och fördjupar sin vokabulär, och blir säker på att använda den också i praktiken.
Reflektion
Jag kan-listorna kompletteras i bok 3 av Reflektion, där eleven får reflektera över lärprocessen och stärka medvetandet om inlärning och strategier.
Grammatik
Grammatiken är placerad fristående i slutet av boken, så att lärare tillsammans med elever kan välja ut de moment som är mest angelägna att arbeta med, allt efter förkunskaper. I stegvisa, blandade övningar får eleven praktisk nytta av sina grammatikkunskaper. Dessutom kan vissa moment tränas mera i Pluswebben som hör till boken.
Tredelad styckeordlista
Nytt är även en tredelad styckeordlista, där mittspalten består av tyska meningar med det tyska ordet utelämnat.
Landeskunde och musik
Realia finns representerat på olika sätt i boken. I realiaprojekt i Pluswebben får eleven lära sig grundläggande fakta om de tysktalande länderna. Ett musikavsnitt i varje kapitel tar upp en tyskspråkig artist. Sångerna finns inspelade på lärar-cd:n.
Extra resursavsnitt i slutet av boken
Flexitexte
Eftersom eleverna på steg 3 behöver fördjupa sin läsförståelse kompletteras de vanliga texterna med ett flertal fristående lästexter med varierande läsövningar till.
Studievägledning för 2 och 3
Materialet är indelat i sex teman som stämmer överens med teman som finns i läromedlen Lieber Deutsch 2 och 3 och i varje tema ges lektionsförslag till mellan 6-10 lektioner. Lektionsförslagen är detaljerade och du får mängder med tips om hur undervisningen kan läggas upp. Till varje tema finns kopieringsunderlag och Kunskapskontroller. I arbetet förutsetts att eleverna har tillgång till Lieber Deutsch 2 och 3, samt att läraren har lärar-cd-skivorna och lärarhandledningarna till respektive bok. Materialet ligger tryckt som pdf-fil på en cd-rom. Du kan enkelt skriva ut det och sätta i en pärm.
Nedladdningsbart ljud för elever
Ljudinspelningar av bokens samtliga texter i mp3-format så att eleverna kan lyssna på texterna på egen hand. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart på lärarens ljudkomponent.)
Nedladdningsbart lärarljud
Lärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.
Lieber Deutsch 4
Steg 4
Lieber Deutsch 4 består av en riklig mängd lästexter och ett stort antal hörövningar. Texterna följs av innehålls- och diskussionsfrågor och av ordövningar med fokus på funktionell tyska. Skriftlig och muntlig kommunikation tränas på djupet genom varierande skriv- och talövningar. Adjektivböjning, passivum, konjunktioner och vanligt förekommande verbkonstruktioner är exempel på några nya grammatiska moment i boken. I Lieber Deutsch 4 tränas läsförståelse på ett fördjupat sätt genom fler och längre sakprosa- och skönlitterära texter. Olika teman bearbetas genom fördjupande uppgifter i form av argumentation, rollspel, dramatiseringar, debatter och längre projektarbeten. Till Lieber Deutsch 4 finns det också tips på några böcker lämpliga för steg 4 och hur man kan arbeta med dessa. På så vis får eleverna stöd och hjälp att börja läsa skönlitteratur på tyska.
Lärarhandledning/lärar-cd
Lärarhandledningen innehåller bl.a.
- manus till hörövningar och hörtester
- kapitelkommentarer med arbetsförslag
- läxförhör
- prov på samtliga färdigheter
Lärar-cd-skivorna innehåller alla texter, alla hörövningar, alla sånger samt extra hörövningar, som kan användas som hörtester.
Nedladdningsbart ljud för elever
Ljudinspelningar av bokens samtliga texter i mp3-format så att eleverna kan lyssna på texterna på egen hand. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart på lärarens ljudkomponent.)
Nedladdningsbart lärarljudLärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.
Lieber Deutsch 5
Steg 5
Lieber Deutsch 5 följer till stora delar det koncept som utarbetats för tidigare böcker i Lieber Deutsch-serien. Till texterna finns textfrågor och ett stort antal diskussionsfrågor, men också övningar på vokabulär. Vidare finns, precis som tidigare, även uppgifter som tränar muntlig och skriftlig färdighet. Litterära texter är i fokus på steg 5, men även intervjuer, tidningstexter osv. förekommer. Exempel på rubriker är:
- Weisheit oder Humbug? (Besuch bei der bekanntesten Wahrsagerin Deutschlands)
- Wie lange kann man in den Schweizer Alpen noch Skifahren?
- Der letzte Tote an der Berliner Mauer.
- Deutsche Dialekte.
- Zehn Jahre später. (ein Abitreffen nach 10 Jahren)
En viktig målsättning vid arbetet har varit att hitta texter och ämnen som ska göra att diskussionerna i klassrummen går höga. Alla diskussions- och skrivuppgifter kompletteras med ett tiotal s.k. Projekt, där eleverna får tillfälle att mera intensivt arbeta med ett tema (t. ex. Diskriminierung, Das Deutschland des 20. Jahrhunderts). Sist men inte minst finns ett tiotal sånger. Representerade är exempelvis Rosenstolz, Herbert Grönemeyer, Das Palastorchester und Max Raabe, Roger Cicero, Christina Stürmer och Nena.
Lärarhandledning/lärar-cd
Lieber Deutsch 5 lärarhandledning innehåller:
- manus till samtliga hörövningar i boken
- facit till uppgifterna i boken
- korta kapitelkommentarer
- många extra lästexter
- färdiga läxförhör med glosor
- prov som testar elevens läs-, skriv- och muntliga förmåga
- grammatikprov
- extra övningar på t.ex. fraseologi, ordkunskap och grammatik
Innehållet till lärarhandledningen är förpackat i pdf-filer på en cd-skiva, som du som lärare själv kan skriva ut i valda delar och dela ut till eleverna (kopieringsunderlag, läxförhör, prov etc.).
Lärar-cd-skivorna (ljud) innehåller inspelningar av samtliga texter, hörövningar och sånger.
Lärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.
Nedladdningsbart ljud för elever
Ljudinspelningar av bokens samtliga texter i mp3-format så att eleverna kan lyssna på texterna på egen hand. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart på lärarens ljudkomponent.)
Lieber Deutsch Pluswebb
Lieber Deutsch Pluswebbarna täcker in tyska steg 1-4, de följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om Pluswebbar på www.liber.se/pluswebb
Lieber Deutsch Pluswebbarna innehåller:
ORDÖVNINGAR Ordövningar (Wortschatz) Det finns flera ordövningar till var och en av bokens texter. Du hittar även några ordövningar med nya ord på kapitlets tema.
GRAMMATIKÖVNINGAR (Rund um die Sprache) Till alla de grammatiska moment som tas upp i boken finns flera övningar på webben. I minigrammatiken hittar eleven regler, exempel och förklaringar till de olika grammatiska momenten.
SJÄLVTEST (Selbsttest) Du hittar sju självtester på vokabulär och grammatik som är självrättande. Detta för att eleven enkelt ska kunna testa sig själv och få direkt återkoppling på hur mycket han/hon lärt sig.
LJUDFILER (Audio) Textinspelningar och hörövningar. Innehållet på Pluswebbarna bygger på och förstärker de moment som boken tar upp. Dessutom finns här olika funktioner så som en ordlista, en minigrammatik, en materialbank med länkar, ljudfiler osv. Bokens alla texter och hörövningar finns inspelade, så eleven kan när som helst träna såväl hörförståelse som uttalsträning.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 1 

 6 

 6 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng