Search

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2017-08-18
Upplaga 2
Antal sidor 32
ISBN 9789147121359
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lieber Deutsch 2.0 är en ny upplaga av Lieber Deutsch-serien. Läromedlet är GY2011-säkrat.

Läs mer
Utmärkande drag
- GY2011-anpassad bok
- Ger effektiv träning av produktiva färdigheter
- Är lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig!
Pedagogiska tankar
Läromedlet Lieber Deutsch 1-5 är mycket omtyckt både bland elever och lärare. Böckerna är lätta att arbeta med och de ger mycket omväxling med bl.a. spel, musik och projektarbeten. Många lärare tycker att Lieber Deutsch verkligen hjälper eleven att komma ordentligt framåt i sina tyskkunskaper, inte minst i de produktiva färdigheterna att tala och skriva.
Nu under revideringen av Lieber Deutsch, moderniserar och fräschar vi upp texter, övningar, layout och bilder. Samtidigt behåller vi bl.a. den omtyckta strukturen, de tematiska kapitlet, de kommunikativa stöden, musikavsnitten, de tredelade styckeordlistorna och de fördjupande texterna.
GY2011-fokus
2.0-upplagan ser till att tydligare fånga upp det centrala innehållet från GY2011. Det handlar t.ex. om övningar som hjälper eleven att bearbeta och förbättra sitt eget språk, men även att ge fler övningar på strategier för att lösa språkliga problem. Eleven får träna på att definiera ord, skriva om eller förklara saker på annat sätt, och leta efter synonymer. Det tillkommer också ett avsnitt i lärarhandledningen som ger stöd för formativ bedömning, i form av förslag på hur man arbetar med kamratrespons och olika checklistor knutna till bokens muntliga och skriftliga uppgifter. Detta är några förbättringar som bidrar till att läromedlet blir ett ännu bättre stöd i undervisningen och att både elev och lärare ännu tydligare kan se såväl behov som framsteg.
Lieber Deutsch 2.0 ger en mycket god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i ämnesplanen i GY2011. Det centrala innehållet representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.
Komponenter
- Kursbok, tryckt eller digitalt format
Kursboken finns som tryckt bok och som Onlinebok. Innehållet är detsamma i båda formaten. Den digitala Onlineboken innehåller även elevljudet.
- Facit
- Lärarhandledning med kapitelanvisningar och rikhaltigt kopieringsmaterial
- Elevljud som gratis webbapp
- Lärarljud, nedladdningsbart
Lieber Deutsch 1 2.0
I Lieber Deutsch 1 2.0 får eleverna många och varierade övningar i muntlig och skriftlig produktion, samt relevant lästräning och effektiva hörförståelseuppgifter. Språkträningen är lättarbetad och lekfull med många utmanande och lärorika inslag som gör tyskan rolig och intressant. Eleverna känner snabbt att de gör stora framsteg i sin språkinlärning och läraren får mycket stöd i sin undervisning genom det omväxlande och stimulerande lektionsmaterialet.
Texterna fräschats upp, moderniserats och i många fall byts ut helt för att bättre motsvara elevernas förväntningar och intressen. Bilder och layout har fått ett nytt ansikte, övningar har vässats ytterligare och i många fall ersatts av nyare varianter. Däremot har vi behållit den omtyckta strukturen, de tematiska kapitlen och den roliga uttalsträningen.
I Lieber Deutsch 1 2.0 och Lieber Deutsch 2 2.0 finns:
Lieber Deutsch 1 2.0 och 2 2.0 säkerställer fokus på det centrala innehållet i Gy 2011 och leder eleverna genom de vardagliga ämnen som rekommenderas i ett nybörjarspråk. Texterna ger en stabil grund med ett centralt ordförråd där funktionalitet står i blickfånget. Det finns många olika texttyper såsom dialoger, enkla berättande korttexter, annonser, enkla faktatexter, upplevelsetexter och informationstexter. Ett mer sammanhängande avslutningskapitel ger möjlighet till lästräning på temat de tysktalande länderna.
- Tematiskt indelade kapitel som inleds med en introduktion, där eleverna värmer upp genom hör- och talövningar som låter eleverna bekanta sig med kapitlets ämnen samt centrala ordförråd.
- Två eller flera texter i varje kapitel
- Innehålls- och lässtrategifrågor till texterna (Fragen zum Text och Textarbeit). Dessa tränar elevens receptiva förmåga.
- Vokabulärövningar (Wortschatz)
- Fördjupande träning av elevens produktiva förmågor skriva och tala (Schreib mal och Sprich mal). Till övningarna finns hjälp i form av t.ex. stödfrågor att besvara, ord och fraser att använda.
- Hörförståelseuppgifter av olika slag som tränar elevens receptiva hörförmåga (Hör mal)
- ”Weisst du noch?”-avsnitt som hjälper eleverna att repetera ord och grammatik som förekommit i tidigare kapitel.
- ”Ich kann” som påminner eleverna om vilka saker de lärt sig i kapitlet.
- Förslag på projektarbeten
- Styckeordlista
- Grammatik: Grammatiken är både progressivt insprängd i de olika kapitlen men finns också som en minigrammatik i slutet av boken.
- "Aussprache" är uttalsavsnitten i Lieber Deutsch 1 2.0 där eleven får träning på viktiga tyska språkljud.
-"Aussprache und Intonation" är hörövningar i Lieber Deutsch 2 2.0 som låter eleverna bekanta sig med centrala delar av tyskt uttal och intonation.
- En frasbank som är indelad i olika teman och som kan användas som stöd vid muntliga och skriftliga övningar.
Lieber Deutsch 3 och 4 2.0
I Lieber Deutsch 3 och 4 2.0 finns:
- Tematiskt indelade kapitel som inleds med en introduktion, där eleverna värmer upp genom hör- och talövningar som låter eleverna bekanta sig med kapitlets ämnen.
- Två eller flera texter i varje kapitel
- Innehålls- och diskussionsfrågor till texterna (Fragen zum Text och Zur Diskussion). Dessa tränar elevens receptiva förmåga.
- Vokabulärövningar (Wortschatz)
- Fördjupande träning av elevens produktiva förmågor skriva och tala (Schreiben och Sprechen). Till övningarna finns hjälp i form av t.ex. stödfrågor att besvara, ord och fraser att använda.
- Extra höruppgifter som tränar elevens receptiva hörförmåga (Hören)
- En "jag kan"-lista där eleverna kan stämma av vad de lärt sig i kapitlet (i Lieber Deutsch 3 2.0)
- Förslag på projektarbeten
- En tredelad styckeordlista, där mittspalten består av tyska meningar med det tyska ordet utelämnat.
- Im Fokus: I Lieber Deutsch 3 2.0, övas särskilt användbara och vardagliga ord och fraser i varje kapitel. Eleven utökar och fördjupar sin vokabulär, och blir säker på att använda den också i praktiken. I Lieber Deutsch 4 2.0 består Im Fokus av särskilt utvalda tal- och skrivövningar som övar t.ex. hur man sammanfattar en text och hur man uttrycker sina åsikter.
- Grammatik: Grammatiken är placerad fristående i slutet av boken, så att lärare tillsammans med elever kan välja ut de moment som är mest angelägna att arbeta med, allt efter förkunskaper. I stegvisa, blandade övningar får eleven praktisk nytta av sina grammatikkunskaper.
- Landeskunde och musik: Realia finns representerat på olika sätt i kursboken. Ett musikavsnitt i varje kapitel tar upp en tyskspråkig artist. Sångerna finns inspelade på lärarljudet (cd eller nedladdningsbart).
- Extra läsförståelse: Eftersom eleverna i Tyska 3 behöver fördjupa sin läsförståelse kompletteras de vanliga texterna i Lieber Deutsch 3 2.0 med ett flertal fristående lästexter med varierande läsövningar till. Dessa finns samlade i ett eget avsnitt i boken, "Flexitexte". I Tyska 4 har också eleverna behov av mycket lästräning. Därför består texterna i Lieber Deutsch 4 2.0 av flera olika texttyper såsom skönlitterära berättelser, intervjuer, sakprosa, nyhetsartiklar, sånger, bloggtexter, reklamspråk osv. Så ges eleven möjlighet att träna sin läsförmåga på många olika sätt.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller bl.a.
- texter till hörövningar och hörtester
- extra övningar i grammatik
- kopieringsunderlag till flera olika spel
- läxförhör (med ord och fraser) till varje text
- jag kan-tester till varje kapitel (att använda som självtest eller som repetition)
- prov till varje kapitel som testar samtliga färdigheter (läsa, skriva, höra och tala) och ord, fraser och grammatik
Facit
Facit innehåller svar och förslag på svar till bokens alla uppgifter.
Gratis webbappar med elevljud och glosor
Elevljudet innehåller ljudinspelningar av bokens samtliga texter och uttalsövningar. (Hörövningar, musikinslag och hörtester finns enbart på lärarens ljudkomponent.) Elevens ljud liksom glosorna återfinns i webbapparna.
Lärarljud, nedladdningsbart
Lärarljudet innehåller ljudinspelningar av bokens samtliga texter, uttalsövningar, hörövningar och hörtester (de som ligger i lärarhandledningen). För Lieber Deutsch 1 2.0 och 2 2.0 finns lärarens ljud endast som nedladdningsbart.
För Lieber Deutsch 3-4 2.0 finns lärarens ljud i två beställningsformat, välj antingen lärar-cd eller nedladdningsbara mp3-filer. Båda har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst. CD-skivorna säljs så långt lagret räcker.

Om författarna
Annika Karnland har skrivit flera läromedel i tyska, både för högstadiet och för gymnasiet. Förutom att författa läromedel arbetar Annika som lärare och utvecklingsledare på Katedralskolan i Lund och har mångårig erfarenhet av att arbeta med Lieber Deutsch på gymnasiet.
Anders Odeldahl har skrivit många läromedel i engelska och tyska, både för högstadiet och för gymnasiet. Anders arbetar numera på heltid med att skriva läromedel. Hans breda och djupa erfarenheter av språkundervisning säkerställer att Lieber Deutsch verkligen fungerar i klassrummet.
Lena Odeldahl har skrivit många läromedel i engelska både för högstadiet och gymnasiet och medverkat i några tyska. Lena har bred erfarenhet från sina många år som lärare i tyska och engelska på både högstadium och gymnasium. Lena är väl insatt i läromedelsfrågor genom sitt mångåriga engagemang inom Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.
Lena Gottschalk studerar till magisterexamen i engelska, politik/ekonomi och tyska som andraspråk i Göttingen, Tyskland. Lena är modersmålslärare i tyska och menar att främmande språk öppnar nya, spännande dörrar. Vid sidan om sina studier skriver Lena läromedel för undervisning i tyska.
Joakim Vasiliadis har skrivit flera läromedel i tyska för gymnasiet. Förutom att författa läromedel arbetar Joakim som lärare på Katedralskolan i Lund och har mångårig erfarenhet av att arbeta med Lieber Deutsch på gymnasiet.
Christine Hofbauer är född och uppvuxen i södra Tyskland. Hon har bott i Sverige i 30 år och har jobbat landet runt med tyskundervisning på gymnasiet och för vuxna. Christine har skrivit flera läromedel och arbetar som gymnasielärare med Lieber Deutsch som lärobok sedan många år.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 6 

 0 

 4 

 5 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng