Search

Festskrift till Peter Westberg

Köp begagnad bok

Ej i lager. Bevaka denna bok.

Köp ny bok

Fakta

Förlag Juristförlaget i Lund
Språk Svenska
Bandtyp Inbunden
Utgiven 2024-03-20
Antal sidor 758
ISBN 9789154405848
Kategori(er) Juridik
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Innehåll Författarpresentationer Inledning Ulrika Andersson Disciplinering eller bestraffning – när är saken avgjord? En diskussion om möjligheten att tillämpa res judicata i universitetens prövning av ärenden om disciplinpåföljder vid sexuella trakasserier Henrik Bellander Rättegångskostnadsansvar och riskfördelning – återigen Bertil Bengtsson Om överklagande vid rättighetskränkning My Bergius Indirekt bevisnings rättsliga relevans och dess effekter för bevisprövning – ”Mordet vid busshållplatsen” Michael Bogdan Förslaget till EU-direktiv mot s.k. munkavleprocesser Eric Bylander I all korthet. Om begränsning av inlagors mängd och längd i gränslöshetens tid Christian Dahlman Balkongmålet – ett misslyckat prejudikat David Dryselius Det större omfattar det mindre, men omfattar det undre det övre? – när ett avtalsvillkor blir rättsfakta på två nivåer Joel Eriksson Överbesiktning enligt AB 04 som processuellt institut. Några funderingar kring besiktningsförfarande, avtalsbaserad kommersiell tvistlösning, förfarandefrågor och universella processrättsliga principer Laura Ervo Den europeiska skyddsordern som ett processrättsligt instrument inom EU-rätt Dan Frände Skyddet mot självinkriminering och Högsta domstolen i Finland Lars Gorton Exekutiv försäljning av skepp Kristian Gustafsson Ett fall om internetsurfning och ett om oöppnade kuvert – om illojal processföring och krokiga vägar till att stävja missbruk av civilprocessen Alexander Hardenberger Bilbranden i Sollentuna – en rättsfallskommentar Lars Heuman Refutatio och prejudikat som innehåller dissenser Mattias Hjertstedt Bevisanskaffning i civil- och straffprocessen. En interprocessuell jämförelse avseende editionsplikt Torgny Håstad Rättegångsbalken 17 kap. 3 § och iura novit curia Anders Ingvarson Reflektioner över entreprenadtvister och tvistlösningsformer Lennart Johansson Dispositionsprincipen i ny miljö Rune Lavin Ju fler domstolar, desto svårare att greppa rättsbildningen Stefan Lindskog ”Emja” och den dubbel verkande ventilen Finn Madsen Kan skiljemän fastställa eller ta ställning till tillträdesbalansräkning om parterna avtalat att revisor ska göra detta? Lotta Maunsbach Uppdragsöverskridande och handläggningsfel som klandergrund. Särskilt om inverkansrekvisitets betydelse vid klander av skiljedom Ulf Maunsbach Materiellt eller processuellt – en avgörande klassificeringsfråga Mikael Mellqvist En principfråga Göran Millqvist Kontraheringsplikt för banker. Några synpunkter på en svårhanterlig fråga Ann Numhauser-Henning Annotations on Protection of Established Position – a Basic Normative Pattern Vilhelm Persson och Henrik Wenander Domaren som tjänsteman – domares uppdrag i förvaltningsmyndigheter Per Samuelsson Jämkning av förseningsviten i entreprenadavtal Patrik Schöldström Kuliss, kollusion och kontanter i beslag Erik Sjöman Inlösen av minoritetsaktier i särregelns utkanter Magne Strandberg ELI/UNIDROIT Modellregler for europeisk sivilprosess Martin Sunnqvist Försäkringsfall, bevisregler och prejudikattolkning Ola Svensson Behöver det införas lagregler om prejudikat? Marcus Utterström Entreprenadtvister i tingsrätterna 2018–2022 Hans-Heinrich Vogel Cum-ex- och cum-cum-affärer. Tyska skatteaffärer med internationella förgreningar Ulrika Wennersten Bevisning skyddad av upphovsrätt Olle Serin Förteckning över Peter Westbergs skrifter 1988–2023
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 0 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng